top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Momenten Fotografie

 

Bij het aangaan van een overeenkomst gaat de opdrachtgever ook akkoord met de algemene voorwaarden.

Momenten Fotografie

Laan 8a

8071 JA  Nunspeet

KvK 69455090

06-16004877

 

In deze algemene voorwaarden zal Momenten Fotografie afgekort worden tot MF.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Offerte: alle aanbiedingen van MF aan (rechts)personen waarmee het doel is om een overeenkomst aan te gaan.

b. Overeenkomst: de overeenkomst van de opdracht tussen MF en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever).

c. Opdracht: de dienst of het product dat door MF geleverd zal worden.

d. Fotograaf: een fotograaf van MF, gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer. 

e. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee MF de overeenkomst sluit. Deze persoon/personen aanvaarden door het aangaan van de overeenkomst de algemene voorwaarden. 

f. Annuleren: de beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

g. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden ook elektronische communicatie, waaronder e-mail, app of Messenger, bedoeld, op voorwaarde dat de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast wat betreft de ontvangst van elektronische communicatie ligt altijd bij opdrachtgever.

Artikel 2. Toepassing

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen MF en opdrachtgever, alsook op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

b. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor de fotograaf alleen bindend indien en voor zover deze door de fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

c. Momenten Fotografie behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3. Aanbod

a. MF doet mondeling of schriftelijk een aanbod of prijsopgave.

b. De opdrachtgever aanvaardt het aanbod schriftelijk. Na of bij aanvaarding zal tussen partijen een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld.

c. Het aanbod of de prijsopgave vervalt 14 dagen na de datum waarop MF het aanbod deed, tenzij anders overeengekomen.

d. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigen door (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden. MF zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

e. MF zal op weekend en feestdagen een extra toeslag rekenen van €20,- per geboekte reportage.

f. Cadeaubonnen zijn 2 jaar geldig na uitgifte/betaaldatum. 

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

a. Opdrachtgever dient het aanbod schriftelijk te aanvaarden. Ook bij het voldoen van de aanbetaling of het boeken van een afspraak via website of mail wordt het aanbod als aanvaard beschouwd en gaat opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

b. MF houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren als na aanvaarding van de opdracht nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maakt.

c. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. MF is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde bedrag aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

a.MF zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

b. Locaties Voor fotografie op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. MF denkt uiteraard graag mee en kan adviseren

c. MF spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage en/of video-opnamen. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. 

d. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

e. Mee fotograferen. Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf gekozen poses en settingen e.d. ‘mee’ te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen en fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen, of wanneer gasten gebruik maken van flitslicht, waardoor belangrijke momenten worden gemist en/of niet kunnen worden vastgelegd zoals gewenst, dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Indien de opdrachtgever een professionele videograaf inhuurt, dan zal de opdrachtgever aangeven of fotograaf of videograaf de momenten moet vastleggen op het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt. MF zal haar best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf

Artikel 6. Levering van het product

a. MF levert de foto’s in hoge resolutie digitaal via het eigen klantportaal of op USB-stick bij opdrachtgever af, uiterlijk 2-4 weken na uitvoering van de opdracht. Wanneer de USB-stick moet verstuurd worden op verzoek van klant. Is dit geheel op eigen risico.

b. MF levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl. 

c. Foto’s worden bewerkt door MF naar inzicht van de fotograaf.

d. De fotograaf levert een eigen selectie van beeldmateriaal, waarop opdrachtgever geen invloed heeft.

e. Ruwe bestanden worden niet geleverd. En inzage in de beelden is niet mogelijk. 

f. De fotograaf van MF bewaart foto’s maximaal 21 dagen. Daarna behoudt MF zich het recht voor foto’s te verwijderen. Deze foto’s zijn dan niet meer leverbaar. Heeft opdrachtgever de foto’s niet gedownload, is MF niet aansprakelijk en opdrachtgever ontvangt geen korting op de factuur of een betaling retour.

g. Wanneer de klant foto's gemaakt door MF plaatst op social media dient ten alle tijden MF vermeldt te worden als maker van de foto (s).

Artikel 7. Annulering en opschorting

a. De opdrachtgever gaat een overeenkomst aan met de fotograaf. Annulering of opschorting heeft gevolgen.

7.1 Annulering of opschorting door de fotograaf

Bij bruidsfotografie:

a. Annulering of opschorting door de fotograaf kan voorkomen door ziekte, overmacht of een aanbetaling/factuur die door opdrachtgever niet tijdig is voldaan. 

b. Bij ziekte of overmacht probeert MF een vervangend fotograaf te sturen. Zij is dit niet verplicht. Is er geen vervangend fotograaf beschikbaar, dan annuleert MF de opdracht en ontvangt opdrachtgever het bedrag van de factuur - de aanbetaling terug. 

c. De fotograaf kan de overeenkomst ontbinden of opschorten, wanneer de opdrachtgever informatie niet tijdig verstrekt of verzuimt om (op tijd) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Opdrachtgever ontvangt de aanbetaling niet terug en het volledige factuurbedrag zal in rekening worden gebracht. 

d. Opschorting of ontbinding gebeurt schriftelijk.

Bij geboortefotografie:

a. Annulering of opschorting door de fotograaf kan voorkomen door ziekte, overmacht of een aanbetaling/factuur die door opdrachtgever niet tijdig is voldaan. 

b. Bij ziekte of overmacht probeert MF een vervangend fotograaf te sturen, na overleg. Zij is dit niet verplicht. Is er geen vervangend fotograaf beschikbaar, dan annuleert MF de opdracht en ontvangt opdrachtgever 50% terug van het factuurbedrag.

c. De fotograaf kan de overeenkomst ontbinden of opschorten, wanneer de opdrachtgever informatie niet tijdig verstrekt of verzuimt om (op tijd) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Opdrachtgever ontvangt het volledige factuurbedrag niet terug.

d. Opschorting of ontbinding gebeurt schriftelijk.

e. Bij een geboorte kan het voorkomen dat de fotograaf door omstandigheden niet tijdig aanwezig is. Onze fotograaf stelt alles in het werk om tijdig aanwezig te zijn. Mocht dit, ondanks alle inspanningen, niet lukken, is MF niet aansprakelijk. Zodra de fotograaf aanwezig is start zij direct met fotograferen. Er is dan ook geen sprake van korting op de factuur of teruggave van betaling.

f. Kan MF op het moment van de bevalling door bijzondere omstandigheden, die onder verantwoordelijkheid van MF vallen, geen fotograaf leveren die tijdens of na de bevalling aanwezig is, krijgt opdrachtgever 75% van het factuurbedrag teruggestort binnen 4 weken.

Bij alle overige shoots 

a. Annulering of opschorting door de fotograaf kan voorkomen door ziekte, overmacht of ongunstige weersomstandigheden. 

b. MF is voor veel van haar shoots afhankelijk van de weersomstandigheden. Regen, hagel en/of sneeuw beschadigt de camera. Er wordt dan niet gefotografeerd. Kou en hitte kunnen de kwaliteit van de foto’s negatief beïnvloeden, onder andere doordat deze omstandigheden leiden tot een grauwe gelaatskleur, zweten, verbranding, overbelichting, etc. De fotograaf kan om deze redenen de shoot annuleren of verplaatsen. De fotograaf stelt u in deze gevallen uiterlijk een halve dag voor de shoot op de hoogte. Bij annulering door de fotograaf wordt de shoot in overleg met opdrachtgever verplaatst naar een nieuwe datum. Er is geen sprake van korting op de factuur of teruggave van betaling. Wel is het mogelijk om het betaalde bedrag als tegoedbon te ontvangen. Deze is 2 jaar geldig vanaf de factuurdatum. 

c. Is opdrachtgever niet aanwezig op het afgesproken tijdstip, dan zoekt de fotograaf eenmaal telefonisch contact met het door opdrachtgever aangegeven telefoonnummer. Is de klant niet bereikbaar en niet binnen tien minuten op de afgesproken plaats aanwezig, behoudt de fotograaf zich het recht voor om te vertrekken en het volledige factuurbedrag te behouden.

d. Opschorting of ontbinding wordt schriftelijk bevestigd.

7.2 Annulering of opschorting door opdrachtgever

Bij bruidsfotografie

a. De opdrachtgever dient de aanbetaling binnen 2 weken na het intakegesprek te voldoen.

b. Annuleert de opdrachtgever 10 tot 4 weken voor de trouwdatum, wordt de aanbetaling niet teruggeboekt.

c. Annuleert de opdrachtgever 4 tot 2 weken voor de trouwdatum, wordt 50% van de factuurbetaling teruggeboekt. 

d. Annuleert de opdrachtgever 2 weken of korter voor de trouwdatum, wordt de volledige factuurbetaling behouden.

Bij geboortefotografie:

a. De aanbetaling dient binnen 2 weken na intakegesprek te voldoen.

b. Annuleert de opdrachtgever 10 tot 4 weken voor de uitgerekende datum, wordt de aanbetaling niet teruggeboekt.

c. Annuleert de opdrachtgever 4 tot 2 weken voor de uitgerekende datum, wordt 50% van de factuurbetaling teruggeboekt.

d. Annuleert de opdrachtgever 2 weken of korter voor de uitgerekende datum, wordt de volledige factuurbetaling behouden.

e. Belt de opdrachtgever niet om door te geven dat de bevalling begonnen is, zoals aangegeven bij het intakegesprek, wordt de volledige factuurbetaling behouden.

 

Bij alle overige shoots

a. Wanneer de opdrachtgever de afspraak heeft gereserveerd en de betaling heeft gedaan, kan de afspraak geannuleerd worden en ontvangt de opdrachtgever een tegoedbon van het totaal betaalde factuur bedrag. 

b. Annuleert de opdrachtgever minder dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, wordt 100% van de factuurbetaling behouden.

c. De opdrachtgever dient op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Is opdrachtgever later, gaat dit van de gereserveerde tijd af. Opdrachtgever neemt hiermee het risico minder foto’s te ontvangen. Dit wordt niet in mindering gebracht op de factuur. 

d. Annulering of opschorting gebeurt telefonisch en wordt aansluitend door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd aan MF.

e. In alle gevallen geldt: Opschorting of ontbinding door de opdrachtgever gebeurt telefonisch en wordt door opdrachtgever schriftelijk bevestigd

 

Artikel 8. Betaling

a. Wordt een aanbetaling niet binnen de gestelde betalingstermijn voldaan, kan de fotograaf, na de opdrachtgever hiervan op de hoogte te hebben gesteld, alle werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten en vervalt de gereserveerde datum.

b. Betalingsverplichting geldt ook wanneer de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de overeengekomen werkzaamheden of (eind)producten. De opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of terugbetaling.

c. Wanneer de overeenkomst wijzigt of wordt aangevuld, heeft de fotograaf het recht de prijs hierop aan te passen en te verhogen. 

d. Betaling na ontvangst van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen. De mogelijkheid bestaat om in meerdere termijnen te betalen, waarbij het volledige factuurbedrag voor de verloopdatum volledig voldaan moet zijn.

e. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente- en incassokosten verschuldigd.

f. Extra kosten Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot, dan zal er een vergunning worden geregeld voor MF. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Kosten voor parkeren worden in rekening gebracht. 

g. Wij rekenen vanaf ons woonadres €0.45 per kilometer aan reiskosten. Dit geldt op elke afspraak op locatie. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid en klachten

a. In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf, veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het terugbetalen van de (punten) betaling of, indien gewenst en leverbaar, het zoeken van vervanging.

b. MF is niet aansprakelijk voor enige schade die bij de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van opzet aan de zijde van de fotograaf. MF kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het mislukken van foto’s of ontevredenheid over de foto’s door keuzes van de klant, waaronder, maar niet uitsluitend, keuzes in kleding, make-up, haardracht, houding, opstelling, etc. 

c. Eventuele aansprakelijkheid blijft beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Indien er sprake is van een verzekerde schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het onder de verzekering feitelijk uitgekeerde bedrag.

d. MF zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van (…merk…) in het hoogwaardig segment. MF zorgt voor een gedegen back-up en risicospreiding. Bij technische problemen is MF niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, file, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van MF uitgesloten.

e. Klachten inzake het geleverde werk maakt opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 week na levering, schriftelijk kenbaar.

f. De opdrachtgever kiest voor de stijl van MF. Er is portfoliomateriaal beschikbaar om het werk van de fotograaf te bekijken. Klachten omtrent de stijl zijn om die reden ongegrond. 

 

Artikel 10. Gebruik foto’s en auteursrecht

a. Op alle fotografische werken rust het auteursrecht van MF.

b. Bij aanschaf van de digitale beelden heeft de opdrachtgever recht tot reproductie voor eigen gebruik.

c. Bij het openbaar maken van de foto’s door de opdrachtgever is het de opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen aan de foto’s aan te brengen of de foto’s in eigen stijl na te bewerken. De originele bewerking van de fotograaf wordt gebruikt voor publicatie en de naam van MF wordt te allen tijde vermeld.

d. MF mag, na eenmalige schriftelijke toestemming van de klant, de gemaakte en/of bewerkte foto’s gebruiken voor diverse promotiedoeleinden, bijvoorbeeld voor haar website, social mediakanalen, wedstrijden, portfolio en drukwerk.

e. Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden te gebruiken voor commerciële of non-profit bedrijven en/of te publiceren in gedrukte media of op internet. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf. 

 

Artikel 11. Gepersonaliseerde producten - drukwerk

a. De gepersonaliseerde producten die wij aanbieden kunnen niet geretourneerd of geruild worden. Bestelde producten worden vooraf betaald en bij afhalen door de opdrachtgever gecontroleerd.

b. MF maakt een proefversie van het album op met inhoud en lay- out. Deze lay-out, en de inhoud m.b.t. gekozen foto’s, mogen 3x kosteloos worden gewijzigd. Alleen werk van MF mag in het album worden opgenomen om de kwaliteit van het album te waarborgen, mits anders overeengekomen. Eventuele aanpassingen voor het album, na het ontvangen van de proefversie, dienen binnen 1 maand na ontvangst door de opdrachtgever te worden aangeleverd bij MF, zodat het album kan worden opgemaakt en besteld. Na een half jaar na de fotoreportage is het helaas niet meer mogelijk een album te bestellen, tenzij anders is overeengekomen. De prijzen zoals in de offerte zijn genoemd, zijn tot 1 maand na de aanlevering van de fotoreportage geldig. Na deze tijd kan het zijn dat de tarieven zijn aangepast bij de drukker/leverancier en daardoor dus ook bij MF.

c. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid het product bij afhalen te controleren. Eenmaal aanvaard kan het gepersonaliseerde product niet retour.

d. Laat de opdrachtgever het gepersonaliseerde product toesturen, kan hij of zij dit vooraf beoordelen op mogelijke uiterlijke schade middels toegestuurde foto's. Eenmaal toegestuurd kan het product niet geruild of geretourneerd worden. d) MF is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die is opgelopen bij het verzenden van het product.

Artikel 12. Disclaimer MF

a. MF is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. MF geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door MF. 

bottom of page