top of page

Algemene Voorwaarden

Algeneme voorwaarden van Momenten Fotografie

 

Bij het aangaan van een overeenkomst gaat de opdrachtgever ook akkoord met de geldende Algemene Voorwaarden.

Momenten Fotografie

Laan 8a

8071 JA  Nunspeet

KvK 69455090

06-82680522

 

In deze algemene voorwaarden zalMomenten Fotografie afgekort worden tot MF.

 

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a)    Offerte: alle aanbiedingen van MF aan (rechts)personen waarmee het doel is om een overeenkomst aan te gaan.

b)    Overeenkomst: de overeenkomst van de opdracht tussen MF en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever).

c)    Opdracht: de dienst of het product dat door MMF geleverd zal worden.

d)    Fotograaf: een fotograaf van MF, gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer. 

e)    Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee MF de overeenkomst sluit. Deze persoon/personen aanvaarden door het aangaan van de overeenkomst de algemene voorwaarden. 

f)     Annuleren: de beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

g)    Schriftelijk: onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden ook elektronische communicatie, waaronder e-mail, app of Messenger, bedoeld, op voorwaarde dat de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast wat betreft de ontvangst van elektronische communicatie ligt altijd bij opdrachtgever.

 

 

Artikel 2. Toepassing

a)     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen MF en opdrachtgever, alsook op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

b)     Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor de fotograaf alleen bindend indien en voor zover deze door de fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

c)     Momenten Fotografie behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

 

Artikel 3. Aanbod

a)    MF doet mondeling of schriftelijk een aanbod of prijsopgave.

b)    De opdrachtgever aanvaardt het aanbod schriftelijk. Na of bij aanvaarding zal tussen partijen een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld.

c)    Het aanbod of de prijsopgave vervalt 14 dagen na de datum waarop MF het aanbod deed, tenzij anders overeengekomen.

d)    Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigen door (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden. MF zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

e) MF zal op weekend en feestdagen een extra toeslag rekenen van €15,- per geboekte reportage.

f) Cadeaubonnen zijn 2 jaar geldig na uitgifte/betaaldatum. 

 

 

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

a)    Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Als de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of de indruk wekt er mee in te stemmen dat MF werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Ook bij het voldoen van de aanbetaling of het boeken van een afspraak via website of mail wordt het aanbod als aanvaard beschouwd en gaat opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

b)    MF houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren als na aanvaarding van de opdracht nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maakt.

c)    Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. MF is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde bedrag aan te passen.

 

 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

a)    MF zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

b)    MF spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage en/of video-opnamen. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. 

c)    Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

 

 

Artikel 6. Levering van het product

a)    MF levert de foto’s in hoge resolutie digitaal via WeTransfer of op USB-stick bij opdrachtgever af, uiterlijk 1-2 weken na uitvoering van de opdracht. Wanneer de USB stick moet verstuurd worden op verzoek van klant. Is dit geheel op eigen risico.

b)     MF levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl. 

c)     Foto’s worden bewerkt door MF naar inzicht van de fotograaf.

d)     De fotograaf levert een eigen selectie van beeldmateriaal, waarop opdrachtgever geen invloed heeft.

e)    De fotograaf van MF bewaart foto’s maximaal 21 dagen. Daarna behoudt MF zich het recht voor foto’s te verwijderen. Deze foto’s zijn dan niet meer leverbaar. Heeft opdrachtgever de foto’s niet gedownload, is MF niet aansprakelijk en opdrachtgever ontvangt geen korting op de factuur of een betaling retour.

f)     Wanneer de klant foto's gemaakt door MF plaatst op social media dient ten alle tijden MF vermeldt te worden als maker van de foto(s)..

 

 

Artikel 7. Annulering en opschorting

De opdrachtgever gaat een overeenkomst aan met de fotograaf. Annulering of opschorting heeft gevolgen.

 

7.1 Annulering of opschorting door de fotograaf

Bij geboorte- en bruidsfotografie:

a)     Annulering of opschorting door de fotograaf kan voorkomen door ziekte, overmacht of een aanbetaling die door opdrachtgever niet tijdig is voldaan. 

b)     Bij ziekte of overmacht probeert MF een vervangend fotograaf te sturen. Zij is dit niet verplicht. Is er geen vervangend fotograaf beschikbaar, dan annuleert MF de opdracht en ontvangt opdrachtgever het bedrag van de aanbetaling retour.

c)     De fotograaf kan de overeenkomst ontbinden of opschorten, wanneer de opdrachtgever informatie niet tijdig verstrekt of verzuimt om (op tijd) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Opdrachtgever ontvangt de aanbetaling niet terug en het volledige factuurbedrag zal in rekening worden gebracht. 

d)     Opschorting of ontbinding gebeurt schriftelijk.

e)     Bij een geboorte kan het voorkomen dat de fotograaf door omstandigheden niet tijdig aanwezig is. Onze fotograaf stelt alles in het werk om tijdig aanwezig te zijn. Mocht dit, ondanks alle inspanningen, niet lukken, is MF niet aansprakelijk. Zodra de fotograaf aanwezig is start zij direct met fotograferen. Er is dan ook geen sprake van korting op de factuur of teruggave van aanbetaling.

f)      Kan MF op het moment van de bevalling door bijzondere omstandigheden, die onder verantwoordelijkheid van MF vallen, geen fotograaf leveren die tijdens of na de bevalling aanwezig is, krijgt opdrachtgever de aanbetaling retour en wordt het factuurbedrag niet in rekening gebracht.

 

Bij alle overige shoots 

g)     Annulering of opschorting door de fotograaf kan voorkomen door ziekte, overmacht of ongunstige weersomstandigheden. 

h)     MF is voor veel van haar shoots afhankelijk van de weersomstandigheden. Regen, hagel en/of sneeuw beschadigt de camera. Er wordt dan niet gefotografeerd. Kou en hitte kunnen de kwaliteit van de foto’s negatief beïnvloeden, onder andere doordat deze omstandigheden leiden tot een grauwe gelaatskleur, zweten, verbranding, overbelichting, etc. De fotograaf kan om deze redenen de shoot annuleren of verplaatsen. De fotograaf stelt u in deze gevallen uiterlijk een halve dag voor de shoot op de hoogte. Bij annulering door de fotograaf wordt de shoot in overleg met opdrachtgever verplaatst naar een nieuwe datum. Er is geen sprake van korting op de factuur of teruggave van aanbetaling.

i)      Is opdrachtgever niet aanwezig op het afgesproken tijdstip, dan zoekt de fotograaf eenmaal telefonisch contact met het door opdrachtgever aangegeven telefoonnummer. Is de klant niet bereikbaar en niet binnen tien minuten op de afgesproken plaats aanwezig, behoudt de fotograaf zich het recht voor om te vertrekken en het volledige factuurbedrag in rekening te brengen.

j)      Opschorting of ontbinding wordt schriftelijk bevestigd.

 

 

7.2 Annulering of opschorting door opdrachtgever

Bij bruidsfotografie:

a)     De opdrachtgever dient de aanbetaling binnen 4 weken na het intakegesprek te voldoen.

Annuleert de opdrachtgever 10 tot 4 weken voor de trouwdatum, wordt de aanbetaling in rekening gebracht. 

Annuleert de opdrachtgever 4 tot 2 weken voor de trouwdatum, wordt 50% van de offerte in rekening gebracht.

Annuleert de opdrachtgever 2 weken of korter voor de trouwdatum, wordt 100% van de offerte in rekening gebracht.

 

Bij geboortefotografie:

b)     De aanbetaling dient minimaal 10 weken voor de uitgerekende datum te zijn voldaan.

Annuleert de opdrachtgever 10 tot 4 weken voor de uitgerekende datum, wordt de aanbetaling in rekening gebracht. 

Annuleert de opdrachtgever 4 tot 2 weken voor de uitgerekende datum, wordt 50% van de offerte in rekening gebracht.

Annuleert de opdrachtgever 2 weken of korter voor de uitgerekende datum, wordt 100% van de offerte in rekening gebracht.

c)     Belt de opdrachtgever niet om door te geven dat de bevalling begonnen is, zoals aangegeven bij het intakegesprek, wordt de aanbetaling ingehouden en zal het volledige offertebedrag in rekening worden gebracht.

 

Bij alle overige shoots

d)     Annuleert de opdrachtgever tot 48 uur voor het afgesproken tijdstip, dan kan hij kosteloos annuleren.

Annuleert de opdrachtgever binnen 48-24 uur voor het afgesproken tijdstip, wordt €15,- in rekening gebracht.

Annuleert de opdrachtgever minder dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip, wordt 100% van de factuur in rekening gebracht.

e)     De opdrachtgever dient op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Is opdrachtgever later, gaat dit van de gereserveerde tijd af. Opdrachtgever neemt hiermee het risico minder foto’s te ontvangen. Dit wordt niet in mindering gebracht op de factuur. 

f)      Annulering of opschorting gebeurt telefonisch en wordt aansluitend door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd aan MF.

 

In alle gevallen geldt:

g)     Opschorting of ontbinding door de opdrachtgever gebeurt telefonisch en wordt door opdrachtgever schriftelijk bevestigd.

 

 

Artikel 8. Betaling

a)     Wordt een aanbetaling niet binnen de gestelde betalingstermijn voldaan, kan de fotograaf, na de opdrachtgever hiervan op de hoogte te hebben gesteld, alle werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten tot het bedrag van de factuur is voldaan.

b)     Betalingsverplichting geldt ook wanneer de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de overeengekomen werkzaamheden of (eind)producten. De opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of terugbetaling.

c)     Wanneer de overeenkomst wijzigt of wordt aangevuld, heeft de fotograaf het recht de prijs hierop aan te passen en te verhogen. 

d)     Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente- en incassokosten verschuldigd.

 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid en klachten

a)     In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf, veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het terugbetalen van de aanbetaling of, indien gewenst en leverbaar, het zoeken van vervanging.

b)    MF is niet aansprakelijk voor enige schade die bij de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van opzet aan de zijde van de fotograaf. MF kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het mislukken van foto’s of ontevredenheid over de foto’s door keuzes van de klant, waaronder, maar niet uitsluitend, keuzes in kleding, make-up, haardracht, houding, opstelling, etc. 

c)     Eventuele aansprakelijkheid blijft beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Indien er sprake is van een verzekerde schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het onder de verzekering feitelijk uitgekeerde bedrag.

d)     Klachten inzake het geleverde werk maakt opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 week na levering, schriftelijk kenbaar.

e)     De opdrachtgever kiest voor de stijl van MF. Er is portfoliomateriaal beschikbaar om het werk van de fotograaf te bekijken. Klachten omtrent de stijl zijn om die reden ongegrond. 

 

 Artikel 10. Gebruik foto’s en auteursrecht

a)     Op alle fotografische werken rust het auteursrecht van MF & via het bedrijf van desbetreffende fotograaf. 

b)    Bij aanschaf van de digitale beelden heeft de opdrachtgever recht tot reproductie voor eigen gebruik.

c)    Bij het openbaar maken van de foto’s door de opdrachtgever is het de opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen aan de foto’s aan te brengen of de foto’s in eigen stijl na te bewerken. De originele bewerking van de fotograaf wordt gebruikt voor publicatie en de naam van MMF wordt te allen tijde vermeld.

d)     MF mag, na eenmalige schriftelijke toestemming van de klant, de gemaakte en/of bewerkte foto’s gebruiken voor diverse promotiedoeleinden, bijvoorbeeld voor haar website, social mediakanalen, wedstrijden, portfolio en drukwerk.

e)    Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden zonder uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf. 

 

Artikel 11. Gepersonaliseerde producten - drukwerk

De gepersonaliseerde producten die wij aanbieden kunnen niet geretourneerd of geruild worden. Bestelde producten worden vooraf betaald en bij afhalen door de opdrachtgever gecontroleerd. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid het product bij afhalen te controleren. Eenmaal aanvaard kan het gepersonaliseerde product niet retour.

Laat de opdrachtgever het gepersonaliseerde product toesturen, kan hij of zij dit vooraf beoordelen op mogelijke uiterlijke schade middels toegestuurde foto's. Eenmaal toegestuurd kan het product niet geruild of geretourneerd worden. MMF is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die is opgelopen bij het verzenden van het product.

bottom of page